Vítejte na portále, který je určen k přehledu a informování o průběhu přijímání dětí ke vzdělávání v základních školách ve Vsetíně.

Prostřednictvím tohoto portálu mohou zákonní zástupci online registrovat své děti do příslušných základních škol (dále jen „ZŠ“).

Informace k zápisu dětí do 1. ročníku základního vzdělávání ve Vsetíně


pro školní rok 2021/2022:

pondělí 12. 4. 2021 – ZŠ INTEGRA Vsetín
úterý 13. 4. 2021 a středa 14. 4. 2021 ZŠ Luh, Ohrada, Rokytnice, Sychrov a Trávníky

V termínu od 12. 4. do 23. 4. 2021 mohou rodiče podávat přihlášky k zápisu dětí bezkontaktním způsobem.

 

Podle ustanovení § 46 odst. 1 a v souladu s § 36 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, oznamují ředitelé základních škol zřizovaných městem Vsetín místo a dobu zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání pro školní rok 2021/2022.

Doba zápisu

Základní škola Vsetín, Luh 1544,
Základní škola Vsetín, Ohrada 1876,
Základní škola Vsetín, Rokytnice 436,
Základní škola Vsetín, Sychrov 97,
Základní škola Vsetín, Trávníky 1217 stanovují dobu zápisu k základnímu vzdělávání takto:

v úterý 13. dubna 2021 od 10:00 hodin do 12:00 hodin a od 14:00 hodin do 16:00 hodin
ve středu 14. dubna 2021 od 10:00 hodin do 12:00 hodin a od 14:00 hodin do 16:00 hodin
.

Ředitel Základní školy INTEGRA Vsetín stanovuje dobu zápisu k povinné školní docházce takto:
v pondělí 12. dubna 2021 od 8:30 hodin do 12:00 hodin a od 13:00 hodin do 17:00 hodin

V termínu od 12. 4. do 23. 4. 2021 mohou rodiče podávat přihlášky k zápisu dětí bezkontaktním způsobem.

Místo zápisu

Místem zápisu k základnímu vzdělávání je příslušná základní škola.

Organizace a postup zápisu

 • Vytvořte si uživatelský účet (zákonného zástupce)
 • Po přihlášení do uživatelského účtu vytvořte elektronický profil Vašeho dítěte – vyplňte a uložte všechny údaje o dítěti
 • Vyberte ZŠ a „zaregistrujte“, tj. předejte profil Vašeho dítěte do vybrané ZŠ
 • Rodiče (zákonní zástupci) jsou povinni dodržet při zápisu aktuální epidemiologická opatření a mohou si zvolit bezkontaktní způsob zápisu, s tím k přihlášce jsou povinni připojit kopii rodného listu dítěte a souhlas se zpracováním osobních údajů. 
 • V případě, že nevyužijete bezkontaktního předání žádosti a vybraná ZŠ nabízí rezervační systém, můžete si zarezervovat čas zápisu na Vámi vybraný čas v den zápisu. Pokud Vám nebude vyhovovat ani jeden z nabízených termínů, kontaktujte prosím Vámi vybranou školu telefonicky. 
 • V případě nevyužití bezkontaktního způsobu rodiče (zákonní zástupci) přinesou k zápisu rodný list dítěte a svůj platný občanský průkaz. 
 • V případě, že využijete bezkontaktního předání žádostí, prosíme, vyberte v rezervaci možnost „Nemám zájem o rezervaci času zápisu“.
 • Vytiskněte si žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání na vybranou ZŠ (dále jen žádost) nejlépe oboustranně na jeden list. Žádost o přijetí obsahuje jedinečné identifikační číslo Vašeho dítěte (ID) a registrační číslo vybrané ZŠ (Reg. č.).
 • Pokud nemají zákonní zástupci možnost tisku vygenerované žádosti bude jim žádost vytištěna přímo u zápisu v ZŠ.
 • V případě „registrace“ dítěte do jiné ZŠ musíte výběr ZŠ a „registraci“ (předání profilu) do ZŠ opakovat včetně tisku žádosti. Každá ZŠ má jiné registrační číslo žádosti!
 • V případě oprav údajů o zákonných zástupcích nebo dítěti ve Vašem uživatelském účtu si znovu vygenerujte a vytiskněte žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání na vybranou ZŠ!
 • POZOR! Online registrace je pouze jedním z kroků přijímacího řízení. Bez osobního nebo bezkontaktního předání podepsané žádosti v příslušné ZŠ nebude přijímací řízení zahájeno!
 • Prosíme uživatele, kteří čekají na aktivační e-mail, aby si zkontrolovali příchozí poštu ve vyplněné e-mailové schránce. Pokud e-mail nenaleznou v příchozí poště, je možné, že jej emailový klient zařadil mezi spam.
 • Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku. (ustanovení § 36 odst. 4 platného školského zákona).
 • Žádosti o přijetí dítěte do 1. ročníku základního vzdělávání si mohou zákonní zástupci dětí vytvořit a zaregistrovat dítě k zápisu na  www.zapis-zs-vsetin.cz od 1. března do 4. dubna 2021.
 • Rodiče (zákonní zástupci) přinesou k zápisu rodný list dítěte a svůj platný občanský průkaz.
 • Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Zapsány budou děti, které se narodily do 31. srpna 2015. Dítě narozené od 1. září 2015 do 30. června 2016 může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince 2015 je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do června 2016 doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.
 • O přijetí k základnímu vzdělávání rozhoduje ředitel. Ředitel spádové školy je povinen přednostně přijmout žáky s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu, a to do výše povoleného počtu žáků uvedené ve školském rejstříku.
 • Rodiče (zákonný zástupce) mají právo zvolit pro žáka jinou než spádovou školu. V tomto případě zákonný zástupce přihlásí dítě k zápisu na vybrané základní škole. Pokud je dítě přijato na jinou než spádovou školu, oznámí ředitel této školy tuto skutečnost řediteli školy spádové, a to nejpozději do konce května kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

Školské obvody spádových ZŠ na území města Vsetín jsou stanoveny vyhláškou města Vsetín.

Školské obvody jednotlivých základních škol se stanovují takto:

Základní škola Vsetín, Luh 1544

ULICE: Červenka, Dlúhé, Hanžlov I, Hanžlov II, Havlíčkova, Jasenice, Jasenická, Kobzáňova, Luh, Malý Skalník, Na Kamencoch, Na Stráni, Nad Kovárnou, Nová cesta, Pod Strání, Smetanova od řeky Bečvy ke křižovatce u Růžičků, Stará cesta, Sušilova, Svornosti, Šibeňák, Terasy, Tichá, U Koupaliště, U Skláren, Velký Skalník, Za Díly, Za Zastávkou, Zbrojovácká.

Základní škola Vsetín, Ohrada 1876

ULICE: Dětská, Generála Klapálka, Hluboké, Horská, Lesní, Lidická, Luční, Na Plavisku, Nad Školou, Nádražní, náměstí Svobody, Nemocniční, Nepřejov, Ohrada, Ruská, Slovenská, Smetanova od ulice Svárov po řeku Bečvu, Svárov č. p. 1080, Turkmenská, Tyršova, U Bečvy, U Hřiště, U Huti, U Splavu, Žerotínova.
Škola je spádová pro obec Ústí a obec Janová.

Základní škola Vsetín, Rokytnice 436

ULICE: Amerika, Benátky, Janišov, Korejská, Krátká, Machalův Dvůr, Michala Urbánka, Moskva, Na Dolansku, Na Hrázi, Na Lapači, Na Rovině, Na Rybníkách, Okružní, Pod Bečevnou, Pod Žamboškou, Poschla č. p. 2083, Příčná, Rokytnice, Sadová, Srní, Štěpánská od železniční trati k úřadu práce, U Křivačkárny, U Trati, Záviše Kalandry.

Základní škola Vsetín, Sychrov 97

ULICE: 4. května, Bratří Hlaviců, Dolní Jasenka, Hluboká cesta, Horní Jasenka, Horní náměstí, Hrbová, Jabloňová, Jasenecká, Jiráskova č. p. 409 a č. p. 1126, Mládí, MUDr. Františka Sovy, Na Kopečku, Na Vyhlídce, Na Výsluní, Na Výšině, Nad Zámkem, Palackého, Plotky, Pod Babykou, Pod Pecníkem, Pod Vršky, Pod Zakopaniců, Podsedky, Příkrá, Radniční, Rodinná, Strmá, Sychrov, Trnková, Za Zámkem, Zahrádky.

Základní škola Vsetín, Trávníky 1217

ULICE: Bobrky, Dělnická, Dolní náměstí, Družby, Družstevní, Duhová, Dukelská, Hlásenka, Jiráskova s výjimkou č. p. 409 a č. p. 1126, Josefa Sousedíka, Konečná, Lázky, Matouše Václavka, Mostecká, Na Příkopě, Ohýřov, Poschla č. p. 2082, Potůčky, Semetín, Smetanova od kruhového objezdu u SBD po ulici Svárov, Svárov mimo č. p. 1080, Školní, Štěpánská od kruhového objezdu u Sokolovny k železniční trati, Tataláky, Těšíkov, V Zahrádkách, Václavkova, Veselá, Vesník, Zahradní, Zelená.
Škola je spádová pro obec Malá Bystřice.

 


 PŘÍJEM VYPLNĚNÝCH ŽÁDOSTÍ – pondělí 12. dubna až středa 14. dubna 2021

 • Věnujte prosím pozornost informacím o průběhu zápisu ve vyhlášeném nouzovém stavu ČR –  Opatření k zápisům do ZŠ v souvislosti s COVID-19
 • Přihlášku je možné doručit následujícími způsoby:

  1. do datové schránky školy (každá škola má svou datovou schránku),
  2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),
  3. poštou,
  4. osobní podání
   1. předáním ve škole: v případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte bude organizovat škola příjem žádostí tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a pohybu osob v prostorách školy,
   2. vhozením do klasické poštovní schránky, která je umístěna někde venku u vstupu do školy.

ROZHODOVÁNÍ

 • Podáním vyplněné žádosti o přijetí zákonným zástupcem v příslušné ZŠ se zahájí přijímací řízení, tj. správní řízení ve věci podané žádosti – rozhodování.
 • Ředitelé jednotlivých ZŠ rozhodnou podle kritérií ZŠ při přijímání dětí do 1. ročníku o přijetí či nepřijetí dítěte.
 • Postup ZŠ při přijímání je jednotný pro všechny ZŠ a je uveden v žádosti o přijetí. Tato fáze může trvat až 30 dnů od podání žádosti.
 • Během doby od podání žádosti do vydání rozhodnutí o přijetí/nepřijetí mají zákonní zástupci možnost nahlédnout do spisu. Termín stanoví ředitel/ka školy při zápisu.

ZVEŘEJNĚNÍ VÝSLEDKŮ

 • Po ukončení rozhodování budou zveřejněny výsledky přijímacího řízení.
 • Každá ZŠ zveřejní v souladu se školským zákonem seznam registračních čísel žadatelů (dětí), které přijala na základě podané žádosti o přijetí,
  a to na veřejně přístupném místě v ZŠ a na webových stránkách školy.
 • Žadatelé (děti), jejichž registrační číslo, přidělené příslušnou ZŠ, nebude na zveřejněném seznamu, nebyli v této ZŠ přijati a zákonným zástupcům bude písemně doručeno rozhodnutí o nepřijetí.
 • Na internetovém portále bude zveřejněn statistický přehled výsledků přijímacího řízení všech ZŠ ve Vsetíně.

UPOZORNĚNÍ: Pro správný chod stránek a registraci je potřeba mít zapnutý javascript a povoleny cookies. Pokud vám nepřijde potvrzení registrace při zakládání uživatelského účtu, je to nejspíš tím, že jste zadali chybnou e-mailovou adresu. Pro dokončení registrace je třeba odkliknout odkaz v potvrzovacím e-mailu. Toto stačí udělat jen jednou! Další přihlášení do systému provádějte kliknutím na nabídku Přihlášení nahoře v menu.