Informace k zápisu dětí do 1. ročníku základního vzdělávání ve Vsetíně

Vítejte na portále, který je určen k přehledu a informování o průběhu přijímání dětí ke vzdělávání v základních školách ve Vsetíně. Prostřednictvím tohoto portálu mohou zákonní zástupci online registrovat své děti do příslušných základních škol (dále jen „ZŠ“).

Ласкаво просимо на портал, який призначений надати огляд та інформацію про хід прийому дітей до навчання в початкових школах м. Всетин. Через цей портал законні опікуни можуть зареєструвати своїх дітей онлайн у відповідних початкових школах («початкові школи»).

Podle ustanovení § 46 odst. 1 a v souladu s § 36 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o před­školním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, oznamují ředitelé základních škol zřizovaných městem Vsetín místo a dobu zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání pro školní rok 2023/2024:

Doba zápisu | Час реєстрації

Základní škola Vsetín, Luh 1544,
Základní škola Vsetín, Ohrada 1876,
Základní škola Vsetín, Rokytnice 436,
Základní škola Vsetín, Sychrov 97,
Základní škola Vsetín, Trávníky 1217 

stanovují dobu zápisu k základnímu vzdělávání takto:

v úterý 4. dubna 2023 od 10:00 hodin do 12:00 hodin a od 14:00 hodin do 16:00 hodin
ve středu 5. dubna 2023 od 10:00 hodin do 12:00 hodin a od 14:00 hodin do 16:00 hodin
.

Ředitel Základní školy INTEGRA Vsetín stanovuje dobu zápisu k povinné školní docházce takto:

v pondělí 3. dubna 2023 od 8:30 hodin do 12:00 hodin a od 13:00 hodin do 17:00 hodin.

V termínu od 3. do 22. dubna mohou rodiče podávat přihlášky k zápisu dětí bezkontaktním způsobem.  

Místo zápisu | Місце реєстрації

Místem zápisu k základnímu vzdělávání je příslušná základní škola. 

Місцем набору базової освіти є відповідна початкова школа.

Organizace a postup zápisu | Реєстраційна організація

 1. Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna
  do 30. dubna
  kalen­dářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku. (ustanovení § 36 odst. 4 platného školského zákona).
 2. Žádosti o přijetí dítěte do 1. ročníku základního vzdělávání si mohou zákonní zástupci dětí vytvořit a zaregistrovat dítě k zápisu na zapis-zs-vsetin.cz od 1. března do 30. března 2023.
 3. Rodiče (zákonní zástupci) jsou povinni dodržet při zápisu aktuální epidemiologická opatření a mohou si zvolit bezkontaktní způsob zápisu, s tím k přihlášce jsou povinni připojit kopii rodného listu dítěte a souhlas se zpraco­váním osobních údajů. V případě nevyužití bezkontaktního způsobu, rodiče (zákonní zástupci) přinesou k zápisu rodný list dítěte a svůj platný občanský průkaz.
 4. Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Zapsány budou děti, které se narodily do 31. srpna 2017. Dítě narozené
  od 1. září 2017 do 30. června 2018 může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince 2017 je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do června 2018 doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.
 5. O přijetí k základnímu vzdělávání rozhoduje ředitel. Ředitel spádové školy je povinen přednostně přijmout žáky
  s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu, a to do výše povoleného počtu žáků uvedené ve škol­ském rejstříku.
 6. Rodiče (zákonný zástupce) mají právo zvolit pro žáka jinou než spádovou školu. V tomto případě zákonný zástupce přihlásí dítě k zápisu na vybrané základní škole. Pokud je dítě přijato na jinou než spádovou školu, oznámí ředitel této školy tuto skutečnost řediteli školy spádové, a to nejpozději do konce května kalendář­ního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.
 • Vytvořte si uživatelský účet (zákonného zástupce)
 • Po přihlášení do uživatelského účtu vytvořte elektronický profil Vašeho dítěte – vyplňte a uložte všechny údaje o dítěti
 • Vyberte ZŠ a „zaregistrujte“, tj. předejte profil Vašeho dítěte do vybrané ZŠ
 • V případě, že nevyužijete bezkontaktního předání žádosti a vybraná ZŠ nabízí rezervační systém, můžete si zarezervovat čas zápisu na Vámi vybraný čas v den zápisu. Pokud Vám nebude vyhovovat ani jeden z nabízených termínů, kontaktujte prosím Vámi vybranou školu telefonicky. 
 • V případě nevyužití bezkontaktního způsobu rodiče (zákonní zástupci) přinesou k zápisu rodný list dítěte a svůj platný občanský průkaz. 
 • V případě, že využijete bezkontaktního předání žádostí, prosíme, vyberte v rezervaci možnost „Nemám zájem o rezervaci času zápisu“.
 • Vytiskněte si žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání na vybranou ZŠ (dále jen žádost) nejlépe oboustranně na jeden list. Žádost o přijetí obsahuje jedinečné identifikační číslo Vašeho dítěte (ID) a registrační číslo vybrané ZŠ (Reg. č.).
 • Pokud nemají zákonní zástupci možnost tisku vygenerované žádosti, bude jim žádost vytištěna přímo u zápisu v ZŠ.
 • V případě „registrace“ dítěte do jiné ZŠ musíte výběr ZŠ a „registraci“ (předání profilu) do ZŠ opakovat včetně tisku žádosti. Každá ZŠ má jiné registrační číslo žádosti!
 • V případě oprav údajů o zákonných zástupcích nebo dítěti ve Vašem uživatelském účtu si znovu vygenerujte a vytiskněte žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání na vybranou ZŠ!
 • POZOR! Online registrace je pouze jedním z kroků přijímacího řízení. Bez osobního nebo bezkontaktního předání podepsané žádosti v příslušné ZŠ nebude přijímací řízení zahájeno!
 • Prosíme uživatele, kteří čekají na aktivační e-mail, aby si zkontrolovali příchozí poštu ve vyplněné e-mailové schránce. Pokud e-mail nenaleznou v příchozí poště, je možné, že jej emailový klient zařadil mezi spam.
 • Створити обліковий запис користувача (законний представник)

 • Після входу в обліковий запис користувача створіть електронний профіль своєї дитини – заповніть і збережіть всю інформацію про дитину

 • Виберіть початкову школу та „zaregistrujte“ (зареєструйтеся), тобто передайте профіль вашої дитини до обраної початкової школи

 • Якщо ви не використовуєте безконтактну передачу заявки, а вибрана початкова школа пропонує систему бронювання, ви можете забронювати час реєстрації на вибраний час у день реєстрації. Якщо вам не підходить жодна із запропонованих дат, будь ласка, зв’яжіться з обраною вами школою за телефоном.

 • Якщо безконтактний метод не буде використаний, батьки (опікуни) принесуть свідоцтво про народження дитини та свій особистий паспорт.

 • Якщо ви використовуєте безконтактну подачу заявок, будь ласка, виберіть у бронюванні опцію „Nemám zájem o rezervaci času zápisu“ (Мене не цікавить бронювання часу реєстрації).
 • Роздрукуйте заяву про зарахування дитини до базової освіти до обраної початкової школи (далі – заява) бажано з двох сторін на одному аркуші. Заява про вступ містить унікальний ідентифікаційний номер (ID) вашої дитини та реєстраційний номер вибраної початкової школи (реєстраційний номер).
 • Якщо законні представники не мають можливості роздрукувати створену заяву, заява буде роздрукована безпосередньо при зарахуванні до початкової школи.
 • У разі «прописки» дитини в інший ДНЗ необхідно повторити вибір ДНЗ та «прописку» (подання анкети) до ДНЗ, включаючи друк заяви. Кожна початкова школа має свій реєстраційний номер!
 • У разі виправлення даних про законних представників або дитину у вашому обліковому записі, відновіть та роздрукуйте заяву про прийом дитини до базової освіти до обраної початкової школи!
 • УВАГА! Онлайн-реєстрація – це лише один крок у процесі вступу. Без особистої або безконтактної передачі підписаної заяви у відповідній ДНЗ процедура вступу не розпочнеться!
 • Просимо користувачів, які чекають на електронний лист про активацію, перевірити свою скриньку вхідних повідомлень у заповненій скриньці електронної пошти. Якщо електронний лист не знайдено в папці «Вхідні», можливо, поштовий клієнт класифікував його як спам.

Školské obvody spádových ZŠ na území města Vsetín jsou stanoveny obecně závaznou vyhláškou města Vsetín č. 3/2018 z 23. dubna 2018.

Шкільні округи загальноосвітніх шкіл м. Всетин визначаються загальнообов’язковою постановою м. Всетин № 3/2018 від 23 квітня 2018 року.

Školské obvody jednotlivých základních škol se stanovují takto | Шкільні округи загальноосвітні початкові школи визначаються таким чином:

Základní škola Vsetín, Luh 1544

ulice | вул: Červenka, Dlúhé, Hanžlov I, Hanžlov II, Havlíčkova, Jasenice, Jasenická, Kobzáňova, Luh, Malý Skalník, Na Kamencoch, Na Stráni, Nad Kovárnou, Nová cesta, Pod Strání, Smetanova od řeky Bečvy ke křižovatce u Růžičků, Stará cesta, Sušilova, Svornosti, Šibeňák, Terasy, Tichá, U Koupaliště, U Skláren, Velký Skalník, Za Díly, Za Zastávkou, Zbrojovácká.

Základní škola Vsetín, Ohrada 1876 

Na základě dohody města Vsetín a obcí ÚstíJanová o vytvoření společného školského obvodu základní školy se stanovuje část společného školského obvodu základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola Vsetín, Ohrada 1876, následovně:

На підставі договору між містом Vsetín та муніципалітетами Ústí та Janová про створення спільного шкільного округу початкової школи, частина спільного шкільного округу початкової школи, діяльність якої здійснює Початкова школа Vsetín, Ohrada 1876, визначається так:

ulice | вул: Dětská, Generála Klapálka, Hluboké, Horská, Lesní, Lidická, Luční, Na Plavisku, Nad Školou, Nádražní, náměstí Svobody, Nemocniční, Nepřejov, Ohrada, Ruská, Slovenská, Smetanova od ulice Svárov po řeku Bečvu, Svárov č. p. 1080, Turkmenská, Tyršova, U Bečvy, U Hřiště, U Huti, U Splavu, Žerotínova. 

Základní škola Vsetín, Rokytnice 436

ulice | вул: Amerika, Benátky, Janišov, Korejská, Krátká, Machalův Dvůr, Michala Urbánka, Moskva, Na Dolansku, Na Hrázi, Na Lapači, Na Rovině, Na Rybníkách, Okružní, Pod Bečevnou, Pod Žamboškou, Poschla č. p. 2083, Příčná, Rokytnice, Sadová, Srní, Štěpánská od železniční trati k úřadu práce, U Křivačkárny, U Trati, Záviše Kalandry.

Základní škola Vsetín, Sychrov 97

ulice | вул: 4. května, Bratří Hlaviců, Dolní Jasenka, Hluboká cesta, Horní Jasenka, Horní náměstí, Hrbová, Jabloňová, Jasenecká, Jiráskova č. p. 409 a č. p. 1126, Mládí, MUDr. Františka Sovy, Na Kopečku, Na Vyhlídce, Na Výsluní, Na Výšině, Nad Zámkem, Palackého, Plotky, Pod Babykou, Pod Pecníkem, Pod Vršky, Pod Zakopaniců, Podsedky, Příkrá, Radniční, Rodinná, Strmá, Sychrov, Trnková, Za Zámkem, Zahrádky.

Základní škola Vsetín, Trávníky 1217 

Na základě dohody města Vsetín a obce Malá Bystřice o vytvoření společného školského obvodu základní školy se stanovuje část společného školského obvodu základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola Vsetín, Trávníky 1217, následovně: 

На підставі договору між м. Vsetín та муніципалітетом Malá Bystřice про створення об’єднаного шкільного округу початкової школи, частина об’єднаного шкільного округу початкової школи, діяльність якої здійснює Початкова школа Vsetín, Trávníky 1217, визначається таким чином:

ulice | вул: Bobrky, Dělnická, Dolní náměstí, Družby, Družstevní, Duhová, Dukelská, Hlásenka, Jiráskova s výjimkou č. p. 409 a č. p. 1126, Josefa Sousedíka, Konečná, Lázky, Matouše Václavka, Mostecká, Na Příkopě, Ohýřov, Poschla č. p. 2082, Potůčky, Semetín, Smetanova od kruhového objezdu u SBD po ulici Svárov, Svárov mimo č. p. 1080, Školní, Štěpánská od kruhového objezdu u Sokolovny k železniční trati, Tataláky, Těšíkov, V Zahrádkách, Václavkova, Veselá, Vesník, Zahradní, Zelená.

 


 PŘÍJEM VYPLNĚNÝCH ŽÁDOSTÍ

Přihlášku je možné doručit následujícími způsoby:

 1. do datové schránky školy (každá škola má svou datovou schránku),
 2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),
 3. poštou,
 4. osobní podání
  1. předáním ve škole: v případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte bude organizovat škola příjem žádostí tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a pohybu osob v prostorách školy,
  2. vhozením do klasické poštovní schránky, která je umístěna někde venku u vstupu do školy.

ROZHODOVÁNÍ

 • Podáním vyplněné žádosti o přijetí zákonným zástupcem v příslušné ZŠ se zahájí přijímací řízení, tj. správní řízení ve věci podané žádosti – rozhodování.
 • Ředitelé jednotlivých ZŠ rozhodnou podle kritérií ZŠ při přijímání dětí do 1. ročníku o přijetí či nepřijetí dítěte.
 • Postup ZŠ při přijímání je jednotný pro všechny ZŠ a je uveden v žádosti o přijetí. Tato fáze může trvat až 30 dnů od podání žádosti.
 • Během doby od podání žádosti do vydání rozhodnutí o přijetí/nepřijetí mají zákonní zástupci možnost nahlédnout do spisu. Termín stanoví ředitel/ka školy při zápisu.

ZVEŘEJNĚNÍ VÝSLEDKŮ

 • Po ukončení rozhodování budou zveřejněny výsledky přijímacího řízení.
 • Každá ZŠ zveřejní v souladu se školským zákonem seznam registračních čísel žadatelů (dětí), které přijala na základě podané žádosti o přijetí,
  a to na veřejně přístupném místě v ZŠ a na webových stránkách školy.
 • Žadatelé (děti), jejichž registrační číslo, přidělené příslušnou ZŠ, nebude na zveřejněném seznamu, nebyli v této ZŠ přijati a zákonným zástupcům bude písemně doručeno rozhodnutí o nepřijetí.

UPOZORNĚNÍ: Pro správný chod stránek a registraci je potřeba mít zapnutý javascript a povoleny cookies. Pokud vám nepřijde potvrzení registrace při zakládání uživatelského účtu, je to nejspíš tím, že jste zadali chybnou e-mailovou adresu. Pro dokončení registrace je třeba odkliknout odkaz v potvrzovacím e-mailu. Toto stačí udělat jen jednou! Další přihlášení do systému provádějte kliknutím na nabídku Přihlášení nahoře v menu.


ПРИЙМАННЯ ЗАПОВНЕНИХ ЗАЯВ

 • Заявка може бути доставлена ​​наступними способами:
 1. до шкільної скриньки даних (кожна школа має власну скриньку даних),
 2. електронна пошта з визнаним електронним підписом (не можна просто надіслати простий електронний лист!),
 3. поштою,
 4. особисте подання,
  1. передача в школі: у разі особистої заяви законного опікуна дитини школа організує прийом заяв таким чином, щоб не було більшої концентрації та переміщення людей на території школи,
  2. кинувши в класичну поштову скриньку, яка знаходиться десь надворі біля входу до школи.

ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ

 • Поданням законним представником заповненої заяви про вступ до відповідної початкової школи розпочинається процедура вступу, тобто адміністративна процедура у справі поданої заяви – прийняття рішення.
 • Директори окремих початкових шкіл при прийомі дітей до 1-го року вирішують за критеріями початкової школи, приймати чи ні.
 • Порядок прийому в початковий є єдиним для всіх початкових шкіл і зазначено у заяві про зарахування. Цей етап може тривати до 30 днів з моменту подання заявки.
 • Протягом періоду від подання заяви до винесення рішення про прийняття/неприйняття законні представники мають можливість ознайомитися з матеріалами справи. Термін встановлюється директором школи при зарахуванні.

ПУБЛІКАЦІЯ РЕЗУЛЬТАТІВ

 • Після прийняття рішення результати процедури прийому будуть опубліковані.
 • Кожна початкова школа оприлюднить відповідно до Закону про освіту перелік реєстраційних номерів абітурієнтів (дітей), які прийняті на підставі поданої заяви про зарахування у загальнодоступному місці початкової школи та на сайті школи.
 • Абітурієнти (діти), чиї реєстраційні номери, присвоєні відповідною початковою школою, не будуть в опублікованому списку, до цієї ДНЗ не приймаються, і законним представникам буде вручено судове рішення про недопуск.

УВАГА: Для правильної роботи сайту та реєстрації необхідно ввімкнути javascript та ввімкнути файли cookie. Якщо ви не отримуєте підтвердження реєстрації під час створення облікового запису користувача, можливо, ви ввели неправильну адресу електронної пошти. Щоб завершити реєстрацію, потрібно натиснути на посилання в електронному листі з підтвердженням. Вам потрібно зробити це лише один раз! Щоб увійти в систему знову, натисніть меню Вхід у верхній частині меню.