Jak probíhá vlastní zápis ve škole?

Zápis k povinné školní docházce (dále jen „zápis“) je složen z formální části a, je-li při zápisu přítomno i zapisované dítě a souhlasí-li s tím zákonný zástupce dítěte, rovněž z rozhovoru a případně dalších činností s dítětem. Zákonný zástupce dítěte může být přítomen u všech součástí zápisu. V průběhu formální části zápisu zákonný zástupce dítěte […]

Vyžaduje zápis „speciální“ přípravu dítěte?

Dítě by pro plnění povinné školní docházky mělo být tělesně i duševně přiměřeně vyspělé. S žádnou „speciální“ přípravou dítěte si nemusíte dělat starosti. Případné otázky, se kterými se mohou děti u zápisu setkat, můžete nalézt mezi informacemi jednotlivých škol.

Jak mám postupovat, když chci žádat o odklad povinné školní docházky?

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze […]

Lze se proti rozhodnutí odvolat?

Proti rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dítěte k plnění povinné školní docházky se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho zveřejnění či doručení. Odvolání lze podat teprve poté, co bylo rozhodnutí vydáno. Do běhu lhůty se nezapočítává den, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek lhůty (zveřejnění seznamu přijatých nebo převzetí rozhodnutí o nepřijetí). Připadne-li konec lhůty […]

Rozhodnutí o přijetí (nepřijetí) dítěte.

O přijetí nebo nepřijetí dítěte k základnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy ve správním řízení. Rozhodnutí o přijetí se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem (to obdrží zákonný zástupce u zápisu) s výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve škole a způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to alespoň na dobu 15 […]

Co potřebuji k zápisu?

Rodný list dítěte; platný občanský průkaz zákonného zástupce; žádost o přijetí podepsanou zákonnými zástupci. V době od 01. 03. 2022 do 30. 03. 2022 se mohou zákonní zástupci na www.zapis-zs-vsetin.cz zaregistrovat a vytvořit elektronický profil svého dítěte. Následně si zde vyberou základní školu a vygenerují žádost o přijetí, kterou lze vytisknout a podepsat. Pokud nemají […]

Kam se dostavit k zápisu (mohu si vybrat školu)?

Pokud nechcete sami vybírat mezi školami, pak žák plní povinnou školní docházku v základní škole zřízené městem Vsetín v tom školském obvodu, v němž má žák místo trvalého pobytu (tak zvaná „spádová škola„). Tato škola přijme dítě vždy. Pokud Vám spádová škola z jakýchkoliv důvodů nevyhovuje, můžete pro své dítě zvolit kteroukoliv jinou školu. V jiné než spádové škole však není přijetí […]

Jak se dozvím, kdy se koná zápis?

Oznámení o zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání pro daný školní rok najdete ve Vsetíně vždy v dostatečném předstihu: a) na webových stránkách jednotlivých základních škol a v listinné podobě na vývěskách vedle hlavního vchodu do školy; b) na webových stránkách města Vsetín www.mestovsetin.cz i na jeho profilu na Facebooku a v listinné podobě na […]