Informace o škole

Generované dokumenty

Žádost o přijetí

Žádost o odklad

Registrační číslo

Vážený/á pane/paní,
podal/a jste žádost o přijetí Vašeho dítěte k základnímu vzdělávání. O jeho přijetí rozhodne ředitel(ka) základní školy ve správním řízení. Před vydáním rozhodnutí o příjetí/nepřijetí dítěte mají zákonní zástupci právo nahlédnout do spisu svého dítěte a to dne ---XXX--- ---XXX--- od ---XXX--- do ---XXX---. V souladu s § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), v posledním znění, rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam dětí přijatých k základnímu vzdělávání bude zveřejněn ---XXX--- a na webových stránkách základní školy ---XXX--- nejméně po dobu 15 dnů. Předpokládaný termín zveřejnění seznamu je stanoven na ---XXX---. V seznamu nemohou být uvedena jména, děti zde budou uvedeny pod registračními čísly.

Seznam přijatých

Seznam dětí přijatých k základnímu vzdělávání je zveřejněn ---XXX--- a na webových stránkách základní školy ---XXX---. nejméně po dobu 15 dnů, tj. od ---XXX--- do ---XXX---. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená a doručená. Písemné rozhodnutí je součástí spisu dítěte ve škole. Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, zákonní zástupci mohou požádat o jeho vydání.