Opatření k zápisům do ZŠ v souvislosti s COVID-19

I v roce 2023 proběhnou zápisy k povinné školní docházce v souladu s právními předpisy a v případě pokračujících protiepidemických opatření s upuštěním od některých tradičních postupů. Uskuteční se v termínu dle školského zákona, tedy v termínu od 1. dubna 2023 do 30. dubna 2023, avšak se stanovením delšího období pro příjem žádostí o přijetí k povinné školní docházce.

Ve Vsetíně se po dohodě ředitelů ZŠ stanoví doba zápisu od pondělí 04. dubna do středy 05. dubna 2023, bezkontaktním způsobem od 04. dubna do 22. dubna 2023.

Postup pro podání žádosti

Každá škola zveřejní podrobný postup zápisu na webových stránkách školy v termínu do 28. února 2023.  

Každá škola zveřejní podrobný postup zápisu na webových stránkách školy v termínu do 28. února 2023. Od 01. března do 30. března 2023 bude zpřístupněna registrace rodičům na www.zapis-zs-vsetin.cz

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné podání (tj. žádost o přijetí k základnímu vzdělávání) učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě.

Přihlášku je možné doručit následujícími způsoby:

 1. do datové schránky školy (každá škola má svou datovou schránku),
 2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),
 3. poštou,
 4. osobní podání
  1. předáním ve škole: v případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte bude organizovat škola příjem žádostí tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a pohybu osob v prostorách školy,
  2. vhozením do klasické poštovní schránky, která je umístěna někde venku u vstupu do školy.

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

Bezkontaktní způsob přihlášení dítěte k zápisu

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání

 1. Oskenujte nebo vyfoťte podepsanou žádost o přijetí k základnímu vzdělávání.
 2. K žádosti doložte kopii rodného listu dítěte.
 3. K žádosti doložte vyplněný vzorový souhlasu s tímto zpracováním osobních údajů

Žádost o odklad povinné školní docházky

 1. Oskenujte nebo vyfoťte podepsanou žádost o odklad povinné školní docházky.
 2. Oskenujte nebo vyfoťte zprávu ze školského poradenského zařízení (PPP/SPC) a od pediatra, pokud nemáte tyto dokumenty fyzicky k dispozici v době zápisu, je nutné dokumenty doložit v běžném termínu, tj. do 31. 5. 2023.
 3. K žádosti doložte kopii rodného listu dítěte.
 4. K žádosti doložte vyplněný vzorový souhlasu s tímto zpracováním osobních údajů

Vždy sledujte aktuální informace a webové stránky Vámi vybrané školy!

Bezkontaktním způsobem se rozumí doručení žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání do datové schránky školy, e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem, poštou nebo vhozením do poštovní schránky školy.

 • Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je nezbytné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.
 • Každá škola garantuje, že kopie rodného listu dítěte bude použita výlučně za účelem ověření totožnosti dítěte v řízení o přijetí dítěte do základního vzdělávání. Ihned po ověření údajů v přihlášce škola uvedené dokumenty skartuje.

Využije-li zákonný zástupce bezkontaktní způsob přihlášení bez doložení uvedených dokladů, bude vyzván k doplnění či předložení těchto dokladů osobně k nahlédnutí. Zákonný zástupce není povinen využít bezkontaktní způsob přihlášení.

Osobní přihlášení dítěte k zápisu

Nevyužije-li zákonný zástupce bezkontaktní způsob přihlášení, podá přihlášku osobně předáním ve škole s tím, že rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce bude muset předložit k nahlédnutí pro účely ověření údajů v přihlášce.

V případě žádosti o odklad povinné školní docházky postupují zákonní zástupci obdobně s tím, že nemusí vyplňovat dotazník pro rodiče žáka 1. ročníku. Zprávu ze školského poradenského zařízení (PPP/SPC) a od pediatra přiloží k žádosti o odklad povinné školní docházky. Pokud nebudou mít tyto dokumenty fyzicky k dispozici v době zápisu, učiní tak v běžném termínu, tj. do 31. 5. 2023.

 

 • Po ukončení mimořádných opatření uspořádá každá škola setká­ní se zapsanými dětmi a jejich rodiči zaměřené na seznámení se s prostředím školy, vzdělávacím pro­gramem, učiteli a prostory školy (motivační část zápisu).
 • Zápis bude uskutečněn s maximálním využitím v současnosti běžných ICT nástrojů pro distanční komunikaci.

Informace základních škol

covid

Základní škola Integra Vsetín
 • Webová stránka: www.zsintegra.cz
 • Telefon: 571 411 957 nebo 734 360 652
 • Adresa: Na Rybníkách 1628, 755 01 Vsetín
 • Datová schránka: zwav4fx
 • E-mail: info@zsintegra.cz
Základní škola Vsetín, Luh 1544
Základní škola Vsetín, Ohrada 1876
 • Webová stránka: www.zsohrada.cz/
 • Telefon: 571 437 905, 724 715 096
 • Adresa: Nad Školou 1876, 755 01 Vsetín
 • Datová schránka: jn7gi43
 • E-mail: info@zsohrada.cz
Základní škola Vsetín, Rokytnice 436
Základní škola Vsetín, Sychrov 97
Základní škola Vsetín, Trávníky 1217