Základní škola Vsetín, Rokytnice 436, příspěvková organizace

E-mail školyskola@zsrokytnice.cz
Webová stránkawww.zsrokytnice.cz
Telefon571 412 772 nebo 733 678 887
AdresaMichala Urbánka 436, Rokytnice, 755 01 Vsetín
Ředitel/kaMgr. Hynek Hromada
Informace

Základní škola Vsetín, Rokytnice 436, příspěvková organizace byla založena v roce 1979. Škola situovaná nad sídlištěm Rokytnice v klidném prostředí v blízkosti přírody.

Jsme školou samostatně zřízenou dle § 8 školského zákona, zřizovatelem je město Vsetín. Našim hlavním cílem je rozvíjet děti po všech stránkách a vybavit je takovými schopnostmi, vědomostmi a dovednostmi, aby byly co nejlépe připraveny pro běžný život a nejistý a dynamicky se vyvíjecí trh práce. Naší snahou je vytvořit bezpečné, přátelské, podnětné a motivující prostředí, kde i jejich rodiče naleznou podporu a pomoc v případě potřeby. Naší snahou je vychovat žáky ve šťastné a samostatné mladé lidi, kteří dokážou bez potíží komunikovat se svým okolím a vnímat individuální potřeby a odlišnosti svých vrstevníků, uvědomovat si své silné i slabé stránky.

Již řadu let je věnován větší prostor zejména výuce informačních a komunikačních technologií a přírodovědným předmětům a ekologii. Informatika je vyučována od 4. ročníku. Její obsah se zaměřuje na algoritmizaci a programování v prostředí Scratch a robotiku za využití robotů LEGO, u mladších žáků bee – botů, Cody Rocky nebo ozobotů. Od roku 2021 škola začala využívat nové prostory vybudované v rámci projektu zaměřeného na podporu polytechnického a přírodovědného vzdělávání. Díky tomuto projektu byl zaveden nový předmět polytechnika, ve kterém kromě ručního dřevo obrábění žáci využívají polytechnické dílny vybavené CNC i konvenčními obráběcími stroji, na kterých se seznámí se základy programování v CAD. Obsah předmětu polytechnika se prolíná s informatikou, žáci se učí obsluhovat 3D tiskárny nebo využívat a ovládat drony. Práce s digitální technikou (fotoaparát, videokamera) zpracování videa a zvuku zasahuje i do dalších předmětů např. výtvarná výchova. Hodinová dotace přírodovědných předmětů je posílena zejména v oblasti praktických dovedností formou laboratorních prací nebo projektové činnosti. Žáci v těchto hodinách využívají širokou škálu moderních pomůcek, digitálních měřících sad a zařízení. Environmentální vzdělávání využívá rokytnická škola jako nástroje k doplnění, zefektivnění a zatraktivnění vzdělávacího procesu. Vztah k životnímu prostředí je u žáků budován již od 1. ročníku, prostřednictvím tematicky zaměřených dnů. Starší žáci mají možnost intenzivního zapojení do mnoha projektů, často s mezinárodní působností např. Světová škola, GLOBE, Fair Trade a dalších. V celosvětovém projektu GLOBE pravidelně sestavujeme týmy žáků, které na tradičním setkání aktivních škol GLOBE GAMES veřejně prezentují závěry své celoroční vědecké práce. Někteří naši vyučující jsou lektory Badatelsky orientované výuky. Ve výuce zejména v oblasti mediální výchovy, pracujeme s metodikou společnosti Jeden svět na školách, mezi vyučujícími máme i zkušeného lektora. Aktivní pedagogy působí v programu Tvořivá škola, kde se zaměřují na metodickou oblast výuky matematiky. Při výuce matematiky se postupně snažíme využívat metodu Hejného a další názorná prostředí např. Abaku. Prezentační dovednosti rozvíjíme v mnoha předmětech, zejména pak zapojením žáků do celostátní soutěže Prezentiády, v níž naše týmy dokázaly opakovaně uspět i v celostátním kole. Již řadu let úzce spolupracujeme se sdružením MENSA ČR a nadaní žáci mají možnost navštěvovat klub MENSA, který funguje při škole. V roce 2013 škola navázala užší spolupráci s Valašským hokejovým klubem a společnou součinností hokejového oddílu a školy se snažíme vytvářet vhodné podmínky pro skloubení školní docházky a tréninkového cyklu začínajících hokejistů již od prvního ročníku. Již tradiční aktivitou, na kterou se všichni těší, se stalo každoroční pořádání Školního plesu, který organizují samy děti navštěvující školní klub a školní parlament.

Systematicky se věnujeme interpersonálním vztahům ve třídě a osobnostní a sociální výchově, na I. stupni využíváme ucelené metodiky Ziphyho a Jablíkovi kamarádi. 

Revitalizovaná školní zahrada je uzpůsobena terénní výuce ekologie, přírodovědných předmětů, pěstitelství, ale i výtvarné výchovy či dalších předmětů. Své zázemí zde nacházejí rovněž děti v době pobytu ve školní družině. V zahradě hospodaříme s dětmi metodami šetrnými k přírodě, bez umělých hnojiv, chemických postřiků a rašeliny. Za tento počin jsme v roce 2013 získali certifikát "Přírodní zahrada". Již mnoho let v naší školní přírodní zahradě pěstujeme bylinky, koření, zeleninu, ovoce, květiny, ve sbírce máme i původní odrůdy obilnin a dalších rostlin tradičně pěstovaných na Valašsku. Velkou většinu z nich sami množíme z vlastního osiva, které rádi nabídneme veřejnosti z banky semínek v rámci projektu Semínkovna. Velkému zájmu mezi žáky se těší zejména zpracování jablek při rokytnickém moštování a štrůdlování.

Škola věnuje pozornost dalšímu vzdělávání našich pedagogů a plánování jejich osobního rozvoje s cílem vést výuku tak, aby v hodinách byly co nejvíce aktivní děti a učitel se stavěl do role průvodce či mentora. Pedagogický sbor je tvořen jak zkušenými pedagogy, tak pracovníků středního i mladšího věku. Přibližně 2/3 jsou učitelé třídní, 1/3 netřídní. Ve školní družině, která má celkem pět oddělení s kapacitou 150 dětí, pracuje 5 vychovatelek. Jedna vychovatelka vede oddělení školního klubu. Vedle vedoucích pracovníků – ředitele školy, zástupce ředitele školy a vedoucí vychovatelky svou nezastupitelnou činnost na škole májí speciální pedagog, výchovný a kariérový poradce, dva školní metodici prevence, metodik ICT, dva koordinátoři ŠVP. Pedagogický sbor je spolupracující skupina, ve které panují otevřené vztahy, jsme schopni týmové spolupráce. Každý pedagogický pracovník si v rámci osobního rozvoje vede své portfolio. Dalšími zaměstnanci podílející se na bezproblémovém chodu školy jsou ekonomka školy, asistentka ředitele, vedoucí školního stravování, pět kuchařek, školník a pět uklízeček.

Škola je tvořena čtyřmi pavilony. Nachází se v okrajové části města v sídlišti Rokytnice, přesto vzdálenost pro pěší do centra města je cca 15 minut, zároveň je dopravně dostupná prostřednictvím MHD.

 

Školský obvod

Ulice: Amerika, Benátky, Janišov, Korejská, Krátká, Machalův Dvůr, Michala Urbánka, Moskva, Na Dolansku, Na Hrázi, Na Lapači, Na Rovině, Na Rybníkách, Okružní, Pod Bečevnou, Pod Žamboškou, Poschla č. p. 2083, Příčná, Rokytnice, Sadová, Srní, Štěpánská od železniční trati k úřadu práce, U Křivačkárny, U Trati, Záviše Kalandry.