Základní škola Vsetín, Trávníky 1217

E-mail školyskola@zs-travniky.cz
Webová stránkawww.zs-travniky.cz
Telefon575 733 021, 604 277 727
AdresaMatouše Václavka 1217, 755 01 Vsetín
Ředitel/kaMgr. Libor Slováček, MBA
Informace

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,
   rádi bychom Vám poskytli několik základních informací o naší škole.

   Jsme úplnou základní školou sestávající z hlavní budovy, pavilonu a budovy školní družiny. Mezi budovami školy a školní družiny je umístěno sportovní a dopravní hřiště. Škola je vzhledem ke své poloze velmi dobře dostupná z hlediska dopravní obslužnosti. Materiální vybavení je na velmi dobré úrovni. Výuka probíhá v barevně řešených učebnách, které jsou vybaveny moderním školním nábytkem. Jednou z hlavních priorit je využití informačních a komunikačních technologií jak ve výuce, tak i v každodenním provozu. Škola disponuje dvěma počítačovými učebnami, které jsou využívány především pro výuku informatiky. Využití moderních metod a forem výuky nabízí také multimediální jazyková učebna. V současné době máme v 18 učebnách zajištěnu interaktivitu, ať už pomocí dataprojektorů, nebo interaktivní tabule.

   Kvalitní podmínky máme také pro výuku tělesné výchovy. Kromě školního sportovního hřiště máme k dispozici 3 tělocvičny. Pro chvíle oddechu a relaxace jsou především pro žáky 1. stupně vybudovány na některých chodbách hrací koutky. Žáci 1. stupně, ale i 2.stupně mají k dispozici také čtenářské koutky. Vyučujeme dle Školního vzdělávacího programu „Vstupte s námi do světa moudrosti a zábavy“. Navazujeme na tradici rozšířené výuky hudební, výtvarné a také tělesné výchovy (výuka formou nepovinných předmětů). Rozvojem estetické výchovy směřujeme k posílení citové stránky osobnosti dítěte.

   Od školního roku 2019/2020 budeme žákům 1. ročníku nabízet další nepovinné předměty - anglický jazyk a také tělesnou výchovu se zaměřením na výuku tenisu (ve spolupráci s TJ MEZ) a (další) tělesnou výchovou se zaměřením na výuku gymnastiky (ve spolupráci s T. J. Sokol).

   Kromě povinných a nepovinných předmětů mají žáci možnost navštěvovat různé zájmové útvary a volnočasové aktivity (kroužky) v rámci ŠD či ŠK. Jedná se např. o angličtinu, divadelní kroužek, dovedné ruce, hru na kytaru, stolní tenis, keramiku, volné plavání apod.

   Ve školním roce 2018/2019 školu navštěvuje 555 žáků rozdělených do 25 tříd a 9 ročníků 1. a 2. stupně. Průměrný počet je 22,2 žáků na třídu. Na škole působí celkem 65 zaměstnanců (z toho 37 učitelů, 6 vychovatelů, 5 asistentů pedagoga, 8 zaměstnanců školní jídelny a 9 správních zaměstnanců). Všichni pedagogové se pravidelně zúčastňují akcí DVPP (další vzdělávání), kde si rozšiřují či prohlubují své znalosti. Pedagogický sbor je stabilizovaný. Úspěšně se nám daří nahrazovat odcházející kantory novými pedagogy. Požadovaný stupeň vzdělání splňuje - dle novely zákona o pedagogických pracovnících - 100% pedagogů.

   Součástí školy je také školní družina, kterou navštěvují žáci 1- 3. ročníku, školní klub, který je určen pro žáky 4. – 9. ročníku a školní jídelna, která nabízí všem strávníkům výběr ze 2 hlavních jídel. Jsme dlouhodobě zapojeni do mezinárodního hnutí Na vlastních nohou (Stonožka), jehož cílem je pomáhat potřebným dětem nejen v Česku, ale i v zahraničí. Jsme součástí projektů Dobrá škola, Ekologická škola a Multikulturní škola, v rámci nichž naše aktivity a snahy směřují ke zkvalitňování výuky, zlepšování (životního) prostředí školy a realizaci inkluzivního vzdělávání. Pedagogové vzájemně spolupracují na školních projektech, které navazují na probírané učivo nebo reagují na aktuální témata ve společnosti.

   Každý rok pořádáme pobytový lyžařský výcvikový kurz pro žáky 1., 3. - 4. a 7. ročníku, zajišťujeme výuku plavání žáků 2. a 3. ročníku, podílíme se společně s TJ Alcedo Vsetín na organizaci přípravek sportovního plavání pro žáky 1. stupně, pořádáme adaptační kurz pro žáky 6. ročníku, dějepisné exkurze pro žáky 6. až 9. ročníku a přírodopisné exkurze pro žáky 7., 8. a 9. ročníku.

   Na škole úspěšně působí pěvecký sbor TRÁVNÍČEK, který se pravidelně zúčastňuje řady vystoupení a doprovodných akcí. Od školního roku 2005/2006 spolupracujeme s partnerskou školou Nr. 32 z polské Bytomi. Škola každoročně pořádá mezinárodní výtvarnou soutěž, literární soutěž, soutěž tanečních skupin Tančírna a pěveckou soutěž Superstar. Pořádáme také řadu tradičních akcí jako např. Vánoční koncert a jarmark, akademii deváťáků, dětský karneval, dětský den apod. Úzce spolupracujeme s mnoha institucemi, které mají svou působnost na území města i mimo něj.

   Vážení rodiče, to bylo krátké představení naší školy. Budeme se na Vás a Vaše děti těšit u zápisu!

                                                                        Vedení ZŠ Vsetín, Trávníky 1217

Školský obvod

Ulice: Bobrky, Dělnická, Dolní náměstí, Družby, Družstevní, Duhová, Dukelská, Hlásenka, Jiráskova s výjimkou č. p. 409 a č. p. 1126, Josefa Sousedíka, Konečná, Lázky, Matouše Václavka, Mostecká, Na Příkopě, Ohýřov, Poschla č. p. 2082, Potůčky, Semetín, Smetanova od kruhového objezdu u SBD po ulici Svárov, Svárov mimo č. p. 1080, Školní, Štěpánská od kruhového objezdu u Sokolovny k železniční trati, Tataláky, Těšíkov, V Zahrádkách, Václavkova, Veselá, Vesník, Zahradní, Zelená. Škola je spádová pro obec Malá Bystřice.