Základní škola Vsetín, Trávníky 1217, příspěvková organizace

E-mail školyskola@zs-travniky.cz
Webová stránkawww.zs-travniky.cz
Telefon575 733 021, 604 277 727
AdresaMatouše Václavka 1217, 755 01 Vsetín
Ředitel/kaMgr. Libor Slováček, MBA
Informace

PROMO VIDEO ŠKOLY

VIRTUÁLNÍ PROHLÍDKA ŠKOLY

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,
   rádi bychom Vám poskytli několik základních informací o naší škole.

   Jsme úplnou základní školou sestávající z hlavní budovy, pavilonu a budovy školní družiny. Mezi budovami školy a školní družiny je umístěn sportovní areál a dopravní hřiště. Škola je vzhledem ke své poloze velmi dobře dostupná z hlediska dopravní obslužnosti. Materiální vybavení je na velmi dobré úrovni. Výuka probíhá v barevně řešených učebnách, které jsou vybaveny moderním školním nábytkem. Jednou z hlavních priorit je využití informačních a komunikačních technologií jak ve výuce, tak i v každodenním provozu. Škola disponuje dvěma počítačovými učebnami, které jsou využívány především pro výuku informatiky. Využití moderních metod a forem výuky nabízí také multimediální jazyková učebna. V současné době máme téměř ve všech učebnách zajištěnu interaktivitu, ať už pomocí dataprojektorů, nebo interaktivních tabulí. Ve výuce jsou využívána také mobilní interaktivní zařízení v podobě tabletů (celkem 60 kusů).

   Kvalitní podmínky máme také pro výuku tělesné výchovy. Velkou proměnou prošlo v roce 2020 školní hřiště, kde vznikl moderní sportovní areál, jehož součástí je mj. i multifunkční hřiště, 200m atletický ovál, sprinterská dráha, sektor pro skok daleký, vysoký a vrh koulí. K dispozici máme 3 tělocvičny. Pro chvíle oddechu a relaxace jsou především pro žáky 1. stupně vybudovány na některých chodbách relaxační zóny. Žáci 1. stupně, ale i 2.stupně mají k dispozici také čtenářské koutky. Vyučujeme dle Školního vzdělávacího programu „Vstupte s námi do světa moudrosti a zábavy“. Navazujeme na tradici rozšířené výuky hudební, výtvarné a také tělesné výchovy (výuka formou nepovinných předmětů). Rozvojem estetické výchovy směřujeme k posílení citové stránky osobnosti dítěte.

Vize školy by se ve zkratce dala vyjádřit 4 písmeny: M - Z - O - B (moudrost - zábava - otevřenost - bezpečí).

   Od školního roku 2019/2020 žákům 1. ročníku nabízíme kromě tradičních nepovinných předmětů (hra na flétnu, výtvarná výchova, tělesná výchova) další nepovinné předměty - anglický jazyk a také tělesnou výchovu se zaměřením na výuku tenisu (ve spolupráci s TJ MEZ) a (další) tělesnou výchovou se zaměřením na výuku gymnastiky (ve spolupráci s T. J. Sokol).

   Kromě povinných a nepovinných předmětů mají žáci možnost navštěvovat různé zájmové útvary a volnočasové aktivity (kroužky) při škole nebo v rámci ŠD či ŠK. Jedná se např. o divadelní kroužek, dovedné ruce, angličtinu, stolní tenis, keramiku, hudební dílnu, volné plavání apod.

   Ve školním roce 2022/2023 školu navštěvuje 475 žáků rozdělených do 25 tříd a 9 ročníků 1. a 2. stupně. Průměrný počet je 20 žáků na třídu. Na škole působí celkem 63 zaměstnanců (z toho 36 učitelů, 6 vychovatelů, 3 asistenti pedagoga, 8 zaměstnanců školní jídelny a 10 správních zaměstnanců). Všichni pedagogové se pravidelně zúčastňují akcí DVPP (další vzdělávání), kde si rozšiřují či prohlubují své znalosti. Pedagogický sbor je stabilizovaný. Úspěšně se nám daří nahrazovat odcházející kantory novými pedagogy. Požadovaný stupeň vzdělání splňuje - dle novely zákona o pedagogických pracovnících - 100% pedagogů.

   Součástí školy je také školní družina, kterou navštěvují žáci 1. - 3. ročníku, školní klub, který je určen pro žáky 4. – 9. ročníku a školní jídelna, která nabízí všem strávníkům výběr ze 2 hlavních jídel. Jsme součástí projektů Dobrá škola, Ekologická škola a Multikulturní škola, v rámci nichž naše aktivity a snahy směřují ke zkvalitňování výuky, zlepšování (životního) prostředí školy a realizaci inkluzivního vzdělávání. Pedagogové vzájemně spolupracují na školních projektech, které navazují na probírané učivo nebo reagují na aktuální témata ve společnosti.

   Každý rok pořádáme 3 pobytové lyžařské výcvikové kurzy (pro žáky 1. - 2., 3. - 4. a 7. ročníku), zajišťujeme výuku plavání žáků 2. a 3. ročníku, pořádáme adaptační kurz pro žáky 6. ročníku, dějepisné exkurze pro žáky 6. až 9. ročníku a přírodovědné exkurze pro žáky 7., 8. a 9. ročníku.

   Na škole úspěšně působí pěvecký sbor TRÁVNÍČEK, který se pravidelně zúčastňuje řady vystoupení a doprovodných akcí. Od školního roku 2005/2006 spolupracujeme s partnerskou školou Nr. 32 z polské Bytomi. Škola každoročně pořádá mezinárodní výtvarnou soutěž, literární soutěž Jeden příběh dvojím perem a pěveckou soutěž Superstar. Pořádáme také řadu tradičních akcí jako např. Vánoční koncert a jarmark, akademii deváťáků, dětský karneval, Den Země, dětský den apod. Úzce spolupracujeme s mnoha institucemi, které mají svou působnost na území města i mimo něj.

   Vážení rodiče, toto bylo krátké představení naší školy. Budeme se na Vás a Vaše děti těšit u zápisu!

                                                                        Vedení ZŠ Vsetín, Trávníky 1217

Školský obvod

Ulice: Bobrky, Dělnická, Dolní náměstí, Družby, Družstevní, Duhová, Dukelská, Hlásenka, Jiráskova s výjimkou č. p. 409 a č. p. 1126, Josefa Sousedíka, Konečná, Lázky, Matouše Václavka, Mostecká, Na Příkopě, Ohýřov, Poschla č. p. 2082, Potůčky, Semetín, Smetanova od kruhového objezdu u SBD po ulici Svárov, Svárov mimo č. p. 1080, Školní, Štěpánská od kruhového objezdu u Sokolovny k železniční trati, Tataláky, Těšíkov, V Zahrádkách, Václavkova, Veselá, Vesník, Zahradní, Zelená. Škola je spádová pro obec Malá Bystřice.